در حال بارگذاری محتوای ... در حال بارگذاری بستگی به سرعت اتصال شما!

کارگاه تصویرگری کتاب الفبای مصور
مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۴ در راستای نمایشگاه با چشم‌های کودکی که بازنمایی سیر تحول طراحی گرافیک کتاب کودک در صد سال اخیر ایران است، برنامه‌های بازدید ویژه کودکان طراحی شد. در برنامه‌های یادگیری برای کودکان ضمن بازدید و آشنایی با گرافیک و تصویر سازی، آموزش الفبا به شکل تصویری توسط کودکانی انجام گرفت که خود دانشی از الفبای فارسی نداشتند. این جرقه زمانی