در حال بارگذاری محتوای ... در حال بارگذاری بستگی به سرعت اتصال شما!

نمایش همه10نتایج

grid
list
اتومبیل های رنو۷۵۰

1335خورشیدی

ابعاد: 70×50سانتی­متر

شماره موزه: Ad­­4

شرح: با یاد گرافیک و تبلیغات تجاری دهه 30-برگرفته از کتاب جنگ جاویدان-مهر آیین 1335 بازسازی توسط علی اصغر محتاج1382

امرسون الکتریک

1335خورشیدی

ابعاد: 70×متر

شماره موزه: Ad­7

شرح: با یاد گرافیک و تبلیغات تجاری دهه 30-برگرفته از کتاب جنگ جاویدان-مهر آیین 1335 بازسازی توسط علی اصغر محتاج1382

بادبزن معروف وستینگهاوس

1335خورشیدی

ابعاد: 70×50سانتی متر

شماره موزه: Ad­9

شرح: با یاد گرافیک و تبلیغات تجاری دهه 30-برگرفته از کتاب جنگ جاویدان-مهر آیین 1335 بازسازی توسط علی اصغر محتاج1382

 

فلاسک های شتر نشان

1335خورشیدی

ابعاد: 70×50سانتی­متر

شماره موزه: Ad­8

شرح: با یاد گرافیک و تبلیغات تجاری دهه 30-برگرفته از کتاب جنگ جاویدان-مهر آیین 1335 بازسازی توسط علی اصغر محتاج1382

فیلم و دوربین کداک

1335خورشیدی

ابعاد: 70×50سانتی متر

شماره موزه: Ad­47

شرح: با یاد گرافیک و تبلیغات تجاری دهه 30-برگرفته از کتاب جنگ جاویدان-مهر آیین 1335 بازسازی توسط علی اصغر محتاج1382

کارخانه روغن نباتی آنی بال- باقرپور

دهه­ی 30خورشیدی

1335خورشیدی

ابعاد: 70×50سانتی متر

شماره موزه: Ad11

شرح: با یاد گرافیک و تبلیغات تجاری دهه 30-برگرفته از کتاب جنگ جاویدان-مهر آیین 1335 بازسازی توسط علی اصغر محتاج1382

کارخانه لاستیک سازی مهشید

1335خورشیدی

ابعاد: 70×50سانتی­متر

شماره موزه: Ad3

شرح: با یاد گرافیک و تبلیغات تجاری دهه 30 برگرفته از کتاب جنگ جاویدان مهر آیین 1335 بازسازی توسط علی اصغر محتاج1382

کتاب شعر

1340 خورشیدی
ابعاد: 70×50سانتی¬متر
شماره موزه: Ad2
شرح: با یاد تصویر های مرتضی ممیز در کتاب هفته سال های 1340و1341 باز سازی شده توسط علی اصغر محتاج

گالش ۵۵۵ زنانه

1335خورشیدی

ابعاد: 70×50سانتی متر

شماره موزه: Ad­10

شرح: با یاد گرافیک و تبلیغات تجاری دهه 30-برگرفته از کتاب جنگ جاویدان-مهر آیین 1335 بازسازی توسط علی اصغر محتاج1382

لاستیک دیاموند

1335 خورشیدی

ابعاد: 70×50سانتی­متر

شماره موزه: Ad1

شرح: با یاد گرافیک و تبیلیغات تجاری دهه 30 برگرفته از کتاب جنگ جاویدان مهر آیین 1335 باز سازی شده توسط علی اصغر محتاج 1382

ورزن موبایل: فعال